A A A + | -

Articolul 2078. Condiţiile de formă ale contractului sau ale declaraţiei de fiducie

(1) Contractul de fiducie se încheie în formă scrisă.
(2) Dacă pentru constituirea sau, după caz, transmiterea unui drept legea cere formă autentică, contractul de fiducie, pentru a produce un asemenea efect juridic, de asemenea se încheie în formă autentică.
(3) Declaraţia de fiducie se încheie în formă autentică.
(4) Cerinţa prevăzută la alin.(2) se consideră întrunită şi dacă, în temeiul contractului de fiducie în formă scrisă, constituitorul şi fiduciarul încheie un act de predare-primire a dreptului fiduciei în formă autentică.
(5) Dacă constituitorul adaugă drepturi ale fiduciei suplimentare la cele prevăzute iniţial, dreptul se constituie sau, după caz, se transmite fiduciarului în temeiul unei modificări la contractul de fiducie ori în temeiul unui act de predare-primire a dreptului fiduciei, în actul respectiv făcîndu-se menţiune despre contractul de fiducie sau declaraţia de fiducie.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune