A A A + | -

Articolul 2079. Depunerea la registrele de publicitate

(1) În scopul îndeplinirii formalităţilor de publicitate prevăzute de lege, la registrul de publicitate respectiv se poate depune:
a) contractul de fiducie ori, după caz, declaraţie de fiducie, în forma impusă de formalităţile de publicitate;
b) actul de predare-primire a titlului, în formă autentică, încheiat între constituitor şi fiduciar în temeiul contractului de fiducie în formă scrisă sau autentică; sau
c) declaraţia de afectare a dreptului la fiducie, în forma autentică, încheiată de către constituitor în temeiul declaraţiei de fiducie.
(2) În cazul în care contractul de fiducie ori declaraţia de fiducie conţine o clauză de interdicţie de înstrăinare sau o altă limitare a drepturilor fiduciarului, aceasta nu va fi notată în registrul de publicitate decît dacă este cuprinsă în actul depus la registrul de publicitate respectiv conform alin.(1).

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune