A A A + | -

Articolul 2081. Termenul fiduciei

(1) Fiducia nu poate depăşi 30 de ani de la constituire dacă legea nu prevede un alt termen. Dacă în condiţiile fiduciei s-a prevăzut un termen al fiduciei mai mare de 30 de ani, termenul se reduce de drept pînă la termenul maxim permis de lege. Dreptul părţilor de a prelungi termenul fiduciei rămîne neafectat.
(2) Prin derogare de la dispoziţiile alin.(1):
a) dacă beneficiarul este un minor sau un adult ocrotit printr-o măsură de ocrotire contractuală ori judiciară, condiţiile fiduciei pot prevedea că fiducia va dura pînă la majorat, pînă la data cînd încetează măsura de ocrotire în privinţa adultului sau pînă la data decesului acestuia;
b) fiducia în scop de garanţie va dura pînă la stingerea obligaţiilor garantate de ea, dacă condiţiile fiduciei nu prevăd altfel.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune