A A A + | -

Articolul 2084. Scopurile de nerealizat ale fiduciei

(1) Fiducia care are alt scop decît cel de a beneficia beneficiarilor sau de a promova un scop de utilitate publică se consideră a fi o fiducie pentru constituitor.
(2) Fiduciarul are împuterniciri revocabile de a dispune de masa patrimonială fiduciară în conformitate cu fiducia iniţială pentru promovarea scopului care nu mai poate fi realizat în măsura în care:
a) promovarea acelui scop nu contravine ordinii publice, bunelor moravuri şi legii, nici nu este contrară interesului public;
b) se poate verifica, în mod neîndoielnic, dacă o anumită dispunere din masa patrimonială fiduciară se face pentru promovarea scopului sau contrar lui; şi
c) dispunerea nu este excesiv de disproporţionată în raport cu beneficiul probabil generat de această dispunere.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune