A A A + | -

Articolul 209. Proiectul contractului de fuziune

(1) În scopul fuziunii, organul executiv al persoanei juridice elaborează proiectul contractului de fuziune.
(2) În proiectul contractului de fuziune trebuie să se indice:
a) forma (felul) fuziunii;
b) denumirea şi sediul fiecărei persoane juridice participante la fuziune;
c) fundamentarea şi condiţiile fuziunii;
d) patrimoniul care se transmite persoanei juridice beneficiare;
e) în cazul în care la fuziune participă persoane juridice cu scop lucrativ:
– coraportul de schimb al participaţiunilor şi, după caz, mărimea sultei;
– condiţiile de alocare a participaţiunilor la persoana juridică absorbantă sau nou-creată;
– data de la care deţinerea noilor participaţiuni conferă membrilor dreptul de a participa la împărţirea beneficiilor persoanei juridice absorbante sau nou-create, precum şi, dacă există, orice condiţii speciale care afectează acest drept;
– drepturile acordate de persoana juridică absorbantă deţinătorilor de participaţiuni care conferă drepturi speciale şi deţinătorilor de titluri, altele decît acţiuni, sau măsurile propuse în privinţa acestora;
f) dacă există, orice avantaj special acordat experţilor angajaţi pentru a întocmi raportul asupra fuziunii în folosul membrilor persoanei juridice care fuzionează, precum şi membrilor organelor executive, de supraveghere, de control ale persoanelor juridice care fuzionează;
g) data situaţiilor financiare ale persoanelor juridice participante, care au fost folosite pentru a se stabili condiţiile fuziunii;
h) data ori modul de determinare a datei de la care actele juridice şi operaţiunile persoanei juridice care se dizolvă se vor considera, din punct de vedere contabil, ca aparţinînd persoanei juridice absorbante sau uneia ori alteia dintre persoanele juridice participante.
(3) Dacă persoanele juridice fuzionează prin contopire, în proiectul contractului de fuziune trebuie să se indice şi denumirea, sediul şi organul executiv al persoanei juridice ce se constituie. La proiectul contractului de fuziune se anexează proiectul actului de constituire al persoanei juridice care se constituie.
(4) Proiectul contractului de fuziune se întocmeşte în scris.
(5) Dacă contractul de fuziune aprobat este afectat de o condiţie, acesta se desfiinţează cu efect retroactiv în cazul în care condiţia nu s-a realizat timp de un an de la data aprobării. Contractul poate prevedea un termen mai scurt sau un termen de prevenire.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune