A A A + | -

Articolul 2090. Luarea deciziei de către mai mulţi fiduciari

(1) În cazul în care există mai mulţi fiduciari, împuternicirile şi discreţiile de fiduciar sînt exercitate prin decizia majorităţii simple, dacă legea sau condiţiile fiduciei nu prevăd altfel.
(2) Dispoziţiile alin.(1) au prioritate faţă de dispoziţiile legale privitoare la proprietatea comună sau deţinerea de alte drepturi comune, fiecare fiduciar avînd obligaţia, în calitate de cotitular, să-şi exercite drepturile asupra cotei într-o manieră în care să realizeze deciziile adoptate legal de fiduciari.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune