A A A + | -

Articolul 2091. Conflictul de interese în exercitarea împuternicirii sau discreţiei

Dacă condiţiile fiduciei nu prevăd altfel, fiduciarul nu poate participa la luarea unei decizii de a exercita sau de a nu exercita o împuternicire ori discreţie dacă efectul deciziei este de a acorda, a confirma sau a lărgi dreptul la beneficiu sau vocaţia la beneficiu în favoarea fiduciarului în calitatea lui de beneficiar.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune