A A A + | -

Articolul 2094. Împuternicirea de a desemna un mandatar

(1) Fiduciarul poate desemna un mandatar care va acţiona în numele fiduciarului şi, cu respectarea limitelor stabilite la art.2095-2099, poate încredinţa altei persoane executarea obligaţiilor de fiduciar.
(2) Mai mulţi fiduciari pot împuternici pe unul din ei să acţioneze în numele lor.
(3) Cu toate acestea, participarea personală a fiduciarului este necesară pentru deciziile prin care se decide asupra exercitării sau a modului de exercitare:
a) a discreţiei de a acorda un beneficiu unui beneficiar sau de a alege un scop de utilitate publică care urmează a fi promovat ori a alege modul de a-l promova;
b) a împuternicirii de a schimba fiduciarii; sau
c) a împuternicirii de a delega executarea obligaţiilor de fiduciar.
(4) Persoana căreia îi este încredinţată executarea obligaţiei poartă aceleaşi obligaţii ca şi fiduciarul, în măsura în care ele se referă la executarea încredinţată.
(5) Fiduciarul este obligat să nu încheie, fără motiv întemeiat, un contract de mandat care nu are formă scrisă sau care cuprinde următoarele condiţii:
a) condiţia potrivit căreia mandatul este irevocabil;
b) condiţii care exclud obligaţiile mandatarului stabilite prin dispoziţiile legale sau care le modifică în detrimentul mandantului;
c) condiţia care permite mandatarului să delege împuternicirile;
d) condiţii care permit mandatarului să se afle într-un conflict de interese;
e) condiţia care exclude sau limitează răspunderea pentru neexecutare a mandatarului faţă de mandant.
(6) Fiduciarul este obligat să supravegheze executarea de către mandatar şi, dacă este necesar conform circumstanţelor, să dea instrucţiuni mandatarului sau să recurgă la rezoluţiunea mandatului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune