A A A + | -

Articolul 2100. Obligaţia generală a fiduciarului

(1) Fiduciarul este obligat să administreze masa patrimonială fiduciară şi să exercite împuternicirea de a dispune de masa patrimonială ca un administrator prudent al afacerilor altuia în folosul beneficiarilor sau pentru promovarea unui scop de utilitate publică, în conformitate cu condiţiile fiduciei şi cu legea.
(2) În particular, fiduciarul este obligat să acţioneze cu competenţa şi prudenţa cuvenită, cu corectitudine şi bună-credinţă.
(3) În măsura în care condiţiile fiduciei nu prevăd altfel:
a) fiduciarul are obligaţiile speciale prevăzute în prezenta secţiune; şi
b) administrarea sau dispunerea de masa patrimonială fiduciară se consideră în folosul beneficiarului doar dacă ea se face în beneficiul economic al acestei persoane.
(4) Fiduciarul este obligat să respecte condiţiile fiduciei aşa cum au fost stipulate.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune