A A A + | -

Articolul 2105. Obligaţia de a permite inspectarea şi copierea documentelor fiduciei

(1) Fiduciarul trebuie să permită beneficiarului, precum şi altei persoane îndreptăţite să ceară executarea obligaţiilor de fiduciar, să inspecteze documentele fiduciei şi să facă copii de pe ele pe cheltuiala acelei persoane.
(2) Dispoziţiile alin.(1) nu se aplică:
a) avizelor avocaţilor privitoare la procesele judiciare curente sau planificate ale fiduciarului în această calitate împotriva persoanei care doreşte să inspecteze documentele, precum şi probelor culese pentru aceste procese;
b) comunicărilor dintre fiduciar şi alţi beneficiari şi altor comunicări ale căror dezvăluire va avea drept rezultat încălcarea confidenţialităţii datorate de către fiduciar în această calitate faţă de o altă persoană.
(3) Fiduciarul poate refuza inspecţia şi copierea documentelor de fiducie în măsura în care ele se referă la informaţii transmise sub obligaţie de confidenţialitate fiduciarului în această calitate, dacă beneficiarul nu oferă asigurări adecvate că va menţine confidenţialitatea.
(4) Dacă fiducia nu este pentru promovarea unui scop de utilitate publică, fiduciarul, de asemenea, poate refuza inspectarea şi copierea documentelor în măsura în care documentele dezvăluie motivele deciziei fiduciarilor de a exercita sau de a nu exercita o discreţie, deliberările fiduciarilor care au precedat adoptării deciziei şi materialele relevante pentru deliberări.
(5) Condiţiile fiduciei pot lărgi volumul dreptului de inspecţie şi copiere faţă de volumul prevăzut de prezentul articol.
(6) În sensul prezentului articol, sînt documente ale fiduciei:
a) documentele care conţin contractul de fiducie, declaraţia de fiducie, testamentul, după caz, precum şi orice acte juridice sau hotărîri judecătoreşti prin care se modifică condiţiile fiduciei;
b) procesele-verbale ale şedinţelor fiduciarilor, dacă există;
c) înscrierile făcute, notificările şi alte comunicări scrise primite de fiduciar în această calitate, inclusiv avizele avocaţilor angajaţi de fiduciar pe contul masei patrimoniale fiduciare;
d) documentele care cuprind actele juridice încheiate de către fiduciari;
e) chitanţele primite cu ocazia dispunerilor de drepturi ale fiduciei; şi
f) documentele evidenţei fiduciei.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune