A A A + | -

Articolul 2111. Dreptul la remuneraţie din masa patrimonială fiduciară

(1) Fiduciarul are dreptul la remuneraţie din masa patrimonială fiduciară în modul prevăzut de condiţiile fiduciei.
(2) Dacă condiţiile fiduciei nu prevăd altfel, fiduciarul care acţionează ca fiduciar în exerciţiul unei activităţi profesionale are dreptul la o remuneraţie rezonabilă din masa patrimonială fiduciară pentru munca efectuată în executarea obligaţiilor de fiduciar.
(3) Dispoziţiile alin.(2) nu se aplică dacă:
a) fiduciarul, în calitate de beneficiar, are dreptul la un beneficiu semnificativ din masa patrimonială fiduciară;
b) fiducia a fost constituită în temeiul unui contract între fiduciar şi constituitor; sau
c) fiducia este pentru promovarea unui scop de utilitate publică.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune