A A A + | -

Articolul 2118. Alte mijloace juridice de apărare

(1) Legea sau condiţiile fiduciei pot prevedea următoarele mijloace juridice de apărare pentru una din părţile fiduciei în caz de neexecutare sau suspectare de neexecutare a obligaţiilor de fiduciar:
a) raportări şi inspecţii privind masa patrimonială fiduciară şi administrarea ei, precum şi dispunerile din ea, în modul determinat de hotărîrea judecătorească;
b) plata sau transferul pe contul instanţei de judecată al sumelor băneşti sau altor bunuri care fac obiectul drepturilor fiduciei;
c) desemnarea prin hotărîre judecătorească a unui administrator pentru a administra masa patrimonială fiduciară;
d) exercitarea drepturilor şi a împuternicirilor fiduciarului de către un funcţionar public sau o autoritate publică, în particular în raport cu fiduciile de promovare a unui scop de utilitate publică;
e) suspendarea drepturilor şi a împuternicirilor de a administra şi a dispune de masa patrimonială.
(2) Sînt în drept să solicite instanţei de judecată întreprinderea măsurilor prevăzute la alin.(1) autorităţile publice cu atribuţii de supraveghere a fiduciarilor care sînt entităţi licenţiate şi/sau autorizate.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune