A A A + | -

Articolul 2122. Răspunderea solidară

(1) În cazul în care mai mulţi fiduciari poartă răspundere în privinţa aceleiaşi neexecutări, răspunderea lor este solidară.
(2) Între debitorii solidari, cotele de răspundere sînt proporţionale culpei fiecărui debitor în privinţa neexecutării, avînd în vedere competenţa şi experienţa în calitate de fiduciar a fiecărui debitor.
(3) Debitorul care şi-a dat consimţămîntul la o neexecutare are aceeaşi culpă ca şi codebitorii care au săvîrşit neexecutarea.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune