A A A + | -

Articolul 2124. Consimţămîntul beneficiarului la o neexecutare

(1) Fiduciarul nu datorează restabilirea, despăgubirea sau predarea îmbogăţirii în măsura în care de aceasta ar beneficia beneficiarul care şi-a dat, în mod valabil, consimţămîntul la neexecutare.
(2) Beneficiarul consimte la neexecutare atunci cînd este de acord cu comportamentul fiduciarului care reprezintă o neexecutare şi:
a) cunoaşte că comportamentul respectiv reprezintă o neexecutare; sau
b) este vădit că comportamentul respectiv reprezintă o neexecutare.
(3) Dispoziţiile alin.(1) se aplică indiferent dacă neexecutarea a îmbogăţit sau a dezavantajat beneficiarul care şi-a dat consimţămîntul.
(4) În cazul în care beneficiarul participă la neexecutare în calitate de fiduciar, dispoziţiile alin.(1) se aplică în raport cu oricare cofiduciar care ar fi trebuit să poarte răspundere. Dreptul de rambursare între debitorii solidari privind partea neexclusă din răspunderea de a restabili masa patrimonială fiduciară sau de a despăgubi beneficiarul rămîne neafectat.
(5) Consimţămîntul nu se consideră valabil dacă el este dat prin eroare cauzată de informaţia falsă furnizată de către fiduciar sau de neexecutarea de către fiduciar a obligaţiei de informare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune