A A A + | -

Articolul 2125. Prescripţia extinctivă

Termenul de prescripţie extinctivă a acţiunii întemeiate pe neexecutarea obligaţiilor de fiduciar nu poate începe să curgă contra beneficiarului înainte de scadenţa dreptului beneficiarului la beneficiu.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune