A A A + | -

Articolul 2133. Renunţarea cu aprobarea instanţei de judecată

Instanţa de judecată poate aproba renunţarea unui fiduciar care nu a obţinut consimţămîntul necesar la renunţare dacă determină că este echitabil de a elibera fiduciarul de obligaţiile de fiduciar, avînd în vedere în special faptul dacă după renunţare poate fi asigurată o eficientă şi prudentă administrare şi o dispunere de masa patrimonială fiduciară conform condiţiilor fiduciei.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune