A A A + | -

Articolul 2135. Excluderea prin hotărîre judecătorească

La cererea oricărei părţi la fiducie, instanţa de judecată poate exclude un fiduciar fără consimţămîntul lui şi indiferent de condiţiile fiduciei, dacă există motive întemeiate, în special pe motiv că:
a) fiduciarul se află în imposibilitate materială sau juridică de a-şi îndeplini obligaţiile, inclusiv nu are capacitate de exerciţiu deplină, este decedat sau persoana juridică a intrat în lichidare;
b) a avut loc sau se anticipează neexecutarea esenţială a oricărei obligaţii de fiduciar;
c) fiduciarul, în mod permanent sau sistematic, este în dezacord fundamental cu cofiduciarii privind o chestiune care cere decizia unanimă a fiduciarilor; sau
d) fiduciarul are alte interese care iremediabil intră în conflict cu executarea obligaţiilor de fiduciar.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune