A A A + | -

Articolul 2137. Transmiterea şi lipsirea de drepturile fiduciei

(1) Fiduciarii care sînt titulari ai dreptului fiduciei sînt obligaţi să transmită titlul asupra dreptului respectiv noului fiduciar în mod corespunzător.
(2) Transmiterea titlului către o persoană desemnată în calitate de fiduciar nu lipseşte de acest titlu fiduciarii curenţi.
(3) Titlul se transmite în temeiul unui act de predare-primire a titlului încheiat de către toţi fiduciarii care sînt titularii dreptului fiduciei şi noul fiduciar desemnat. Dacă pentru constituirea sau, după caz, înstrăinarea titlului asupra anumitor drepturi ale fiduciei legea impune anumite condiţii de formă, aceleaşi condiţii se cer şi pentru actul de predare-primire a titlului privitor la acel drept al fiduciei. Dispoziţiile art.2063 se aplică în mod corespunzător.
(4) În cazul în care unul dintre fiduciarii care deţine titlul asupra dreptului fiduciei refuză să încheie actul de predare-primire a titlului, oricare dintre ceilalţi fiduciari, noul fiduciar desemnat sau persoana care l-a desemnat în mod corespunzător pe noul fiduciar are dreptul să ceară instanţei de judecată să pronunţe o hotărîre care să ţină loc de act de predare-primire a titlului. O asemenea acţiune urmează a fi notată în registrul de publicitate în care este înregistrat dreptul fiduciei respectiv.
(5) Dacă nu este necesară desemnarea unui nou fiduciar, persoana care încetează a fi fiduciar va încheia un act de predare-primire a titlului către toţi fiduciarii curenţi.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune