A A A + | -

Articolul 2139. Efectul decesului sau lichidării fiduciarului

(1) În cazul în care unul din mai mulţi fiduciari decedează sau fiduciarul persoană juridică intră în lichidare, masa patrimonială fiduciară continuă să aparţină fiduciarilor rămaşi. Această regulă se aplică astfel încît succesorul masei patrimoniale personale a celui decedat sau lichidat să nu devină parte la fiducie.
(2) În cazul în care unicul fiduciar decedează, succesorii fiduciarului decedat devin fiduciari şi, respectiv:
a) devin obligaţi prin fiducie, precum şi dobîndesc drepturile şi împuternicirile respective;
b) poartă răspundere pentru datoriile fiduciei asumate de către fiduciarul decedat în limita masei succesorale a defunctului; şi
c) devin titularii masei patrimoniale fiduciare, însă pot exercita doar împuternicirile prevăzute la art.2093 alin.(1), indiferent de numărul succesorilor.
(3) Dispoziţia testamentară a fiduciarului privitoare la masa patrimonială fiduciară nu produce efecte, însă condiţiile fiduciei ar putea acorda fiduciarului împuternicirea să numească, prin dispoziţia sa testamentară, un fiduciar.
(4) Obligaţiile rezultate din neexecutarea obligaţiilor de fiduciar se transmit succesorilor fiduciarului decedat.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune