A A A + | -

Articolul 2143. Efectul stingerii asupra obligaţiilor fiduciarului

(1) În măsura în care fiducia este stinsă, se sting şi obligaţiile fiduciarului.
(2) Dacă părţile vizate nu au convenit altfel, stingerea fiduciei nu eliberează fiduciarul de răspunderea:
a) faţă de beneficiar apărută ca urmare a neexecutării de către fiduciar a obligaţiilor de fiduciar; sau
b) faţă de un creditor al fiduciei din contul masei patrimoniale fiduciare.
(3) Odată cu stingerea fiduciei din motivul expirării termenului sau îndeplinirii condiţiei extinctive, fiduciarul este obligat să transmită drepturile fiduciei beneficiarilor sau succesorilor săi dacă condiţiile fiduciei nu o interzic, să întocmească toate actele de predare-primire a titlului drepturilor în forma cerută de lege, să predea posesia bunurilor corespunzătoare şi să asiste la îndeplinirea formalităţilor de publicitate.
(4) În cazul prevăzut la alin.(3), dacă nu există niciun beneficiar al masei patrimoniale fiduciare rămase, beneficiar este constituitorul ori, după caz, succesorii săi.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune