A A A + | -

Articolul 2145. Dreptul beneficiarilor la rezoluţiune

(1) Beneficiarul care are capacitate de exerciţiu deplină are dreptul la rezoluţiunea fiduciei în privinţa întregii mase patrimoniale fiduciare sau a unei părţi din ea, dacă el este beneficiarul exclusiv al acesteia.
(2) Dacă fiecare are capacitate de exerciţiu deplină, mai mulţi beneficiari au un drept comun la rezoluţiune în privinţa întregii mase patrimoniale fiduciare sau a unei părţi din ea, dacă ei sînt beneficiari exclusivi ai acesteia.
(3) Fiducia nu poate fi supusă rezoluţiunii în privinţa unei părţi din masa patrimonială fiduciară dacă aceasta ar afecta în mod negativ fiducia în privinţa restului masei patrimoniale avînd drept beneficiari alte persoane sau avînd ca scop promovarea unui scop de utilitate publică.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune