A A A + | -

Articolul 2150. Confuziunea drepturilor şi a obligaţiilor

(1) Fiducia se stinge în cazul în care unicul fiduciar este şi unicul beneficiar, iar fiducia este pentru beneficiul exclusiv al acelui fiduciar.
(2) În cazul în care există mai mulţi fiduciari, dispoziţiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător doar dacă ei au un drept comun de a beneficia.
(3) Dacă fiducia rămîne în vigoare faţă de dreptul beneficiarului la beneficiu sau dacă dreptul la beneficiu este grevat de un drept de garanţie sau alt drept limitat, fiduciarul rămîne ţinut de acea fiducie sau grevare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune