A A A + | -

Articolul 220. Nulitatea fuziunii sau dezmembrării

(1) Nulitatea unei fuziuni sau dezmembrări poate fi declarată numai prin hotărîre judecătorească.
(2) De la data înregistrării de stat conform art.212 sau, după caz, conform art.218, fuziunea sau dezmembrarea poate fi declarată nulă doar dacă hotărîrea uneia dintre adunările generale care au votat proiectul fuziunii sau al dezmembrării este lovită de nulitate absolută sau relativă.
(3) Acţiunea de constatare ori declarare a nulităţii fuziunii sau dezmembrării poate fi depusă, sub sancţiunea decăderii, doar în termen de 6 luni de la data la care fuziunea sau dezmembrarea a fost înregistrată conform art.212 sau, după caz, conform art.218. Acţiunea nu poate fi admisă dacă încălcarea a fost rectificată.
(4) Dacă încălcarea ce constituie temei pentru nulitatea unei fuziuni sau dezmembrări poate fi rectificată, instanţa competentă acordă persoanelor juridice implicate un termen pentru rectificarea acesteia.
(5) Instanţa transmite o copie de pe hotărîrea judecătorească definitivă de constatare sau declarare a nulităţii unei fuziuni sau dezmembrării organelor de înregistrare de stat de la sediile persoanelor juridice implicate în fuziunea sau dezmembrarea respectivă.
(6) Hotărîrea judecătorească definitivă de constatare sau declarare a nulităţii unei fuziuni sau dezmembrări nu aduce atingere prin ea însăşi valabilităţii obligaţiilor născute în sarcina sau în beneficiul persoanei juridice absorbante, persoanei juridice nou-create ori persoanei juridice care primeşte o parte din patrimoniu, angajate după ce fuziunea sau dezmembrarea a fost înregistrată conform art.212 sau, după caz, conform art.218 şi înainte ca hotărîrea judecătorească definitivă de constatare sau declarare a nulităţii să fie publicată conform legii.
(7) În cazul declarării nulităţii unei fuziuni, persoanele juridice participante la fuziunea respectivă răspund solidar pentru obligaţiile persoanei juridice absorbante sau nou-create, angajate în perioada menţionată la alin.(6).
(8) În cazul declarării nulităţii unei dezmembrări, fiecare dintre persoanele juridice nou-create sau cele care au primit o parte din patrimoniu răspunde pentru propriile obligaţii, angajate în perioada prevăzută la alin.(6). Persoana juridică dezmembrată răspunde, de asemenea, pentru aceste obligaţii în limita cotei de active nete transferate persoanei juridice nou-create ori persoanei juridice care primeşte o parte din patrimoniu care şi-au asumat aceste obligaţii.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune