A A A + | -

Articolul 221. Răspunderea organului executiv şi a organului de supraveghere

Membrii organului executiv şi, după caz, ai organului de supraveghere răspund solidar faţă de membrii persoanei juridice participante la fuziune sau dezmembrare pentru neexecutarea obligaţiilor ce le revin în pregătirea şi realizarea procedurii de fuziune sau, după caz, de dezmembrare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune