A A A + | -

Articolul 2218. Semnarea testamentului de către alte persoane

(1) Dacă testatorul nu poate semna testamentul, atunci, la solicitarea lui, testamentul va fi semnat, în prezenţa a doi martori, de o altă persoană a cărei identitate se stabileşte de către notar. În testament se vor indica motivul nesemnării de către testator a testamentului, numele, prenumele, domiciliul persoanei care a semnat testamentul, precum şi actul de identitate al acesteia.
(2) Persoana care asistă în calitate de martor şi persoana care este avantajată prin testament nu pot semna testamentul în numele testatorului.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune