A A A + | -

Articolul 2303. Determinarea cotelor-părţi

(1) Testatorul poate constitui un legat în favoarea cîtorva persoane astfel ca persoana grevată cu legat sau un terţ să decidă care dintre bunurile grevate cu legat trebuie să fie primite de fiecare dintre legatari. Decizia se adoptă în modul prevăzut la art.2301 alin.(2).
(2) Dacă persoana grevată cu legat sau terţul nu poate adopta această decizie, se consideră că legatarii au primit dreptul la cote-părţi egale. Dispoziţiile art.2301 alin.(3) enunţul al doilea se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §2153 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune