A A A + | -

Articolul 2317. Grevarea cu ipotecă

(1) În cazul în care bunul imobil legat care face parte din masa succesorală este grevat cu o ipotecă, dacă există dubii, legatarul este obligat în raport cu moştenitorul să satisfacă în termen creanţele creditorului ipotecar în măsura în care obligaţia se stinge din contul valorii bunului imobil. Valoarea lui se determină potrivit valorii la momentul cînd dreptul de proprietate asupra bunului imobil a fost transferat legatarului. La determinarea valorii, grevările care au prioritate faţă de ipotecă se deduc.
(2) În cazul în care terţul este obligat să stingă obligaţia testatorului, dacă există dubii, această obligaţie se pune în sarcina legatarului în măsura în care moştenitorul nu poate fi satisfăcut de către terţ.
(3) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică ipotecii care garantează executarea oricărei obligaţii viitoare faţă de acelaşi creditor ipotecar.


Adnotare:
Originea reglementării: §2166 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune