A A A + | -

Articolul 2321. Adjuncţiunea, confuziunea

(1) Executarea legatului se consideră imposibilă şi dacă bunul este unit, amestecat sau îmbinat cu un alt bun în aşa fel încît, în virtutea dispoziţiilor art.522 alin.(1)-(3), dreptul de proprietate asupra celuilalt bun se extinde şi asupra bunului care face obiectul legatului, şi dacă bunul a devenit coproprietate, şi dacă obiectul a fost prelucrat sau modificat în aşa mod încît, conform dispoziţiilor art.522 alin.(4)-(6), cel care a realizat noul bun a devenit proprietar.
(2) În cazul în care modificarea calităţii bunului s-a efectuat într-unul din felurile prevăzute la alin.(1) de către o altă persoană decît testatorul şi, ca urmare, cel care a lăsat moştenirea a dobîndit dreptul de coproprietate, dacă există dubii, coproprietatea se consideră ca obiect al legatului. În cazul în care testatorul are dreptul de a lua bunul care îşi pierde individualitatea, dacă există dubii, dreptul acesta se consideră ca fiind obiectul legatului. În cazul prelucrării sau transformării care s-a realizat de către o altă persoană decît testatorul, se aplică dispoziţiile art.2318 alin.(3).


Adnotare:
Originea reglementării: §2172 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune