A A A + | -

Articolul 2333. Fructele şi foloasele

Dacă obiectul legatului este un bun determinat care face parte din masa succesorală, persoana grevată va remite legatarului şi fructele percepute, precum şi alte foloase obţinute prin exercitarea dreptului de la momentul devoluţiunii legatului. Persoana grevată nu trebuie să acorde despăgubiri pentru foloasele care nu se consideră fructe.


Adnotare:
Originea reglementării: §2184 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune