A A A + | -

Articolul 2338. Reducerea grevărilor

Dacă prestaţia la care are dreptul legatarul se reduce fie în temeiul limitării răspunderii moştenitorului, fie în temeiul unui drept la rezerva succesorală, fie în temeiul art.2337, legatarul poate reduce proporţional grevările ce i-au fost impuse, în măsura în care testatorul nu a exprimat o intenţie contrară.


Adnotare:
Originea reglementării: §2188 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune