A A A + | -

Articolul 2339. Răspunderea legatarului

(1) Legatarul nu răspunde pentru obligaţiile masei succesorale.
(2) În cazul în care alte bunuri care intră în componenţa masei succesorale nu sînt suficiente pentru a satisface obligaţiile masei succesorale, legatarul răspunde pentru aceste obligaţii pînă la concurenţa valorii bunurilor primite.
(3) Dacă testatorul dispune preluarea unei obligaţii a masei succesorale cu garantarea unui legat, legatarul grevat cu executarea creanţei creditorului masei succesorale va răspunde faţă de acesta din urmă doar în limita valorii bunului ce-i revine din moştenire. Prin aceasta nu se aduce atingere răspunderii moştenitorului.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune