A A A + | -

Articolul 2353. Acceptarea calităţii de executor testamentar sau renunţarea la această calitate

(1) Executorul testamentar îşi exercită atribuţiile de la data cînd a acceptat desemnarea.
(2) Atît acceptarea desemnării, cît şi renunţarea la ea se realizează prin depunerea unei declaraţii la notarul care desfăşoară procedura succesorală.
(3) Declaraţia poate fi depusă numai după deschiderea moştenirii. Declaraţia este lipsită de efect dacă este făcută sub condiţie sau cu indicarea termenului.
(4) La cererea persoanei care are interes legitim, notarul care desfăşoară procedura succesorală poate acorda executorului testamentar un termen pentru acceptarea desemnării. Dacă executorul nu a depus la notarul care desfăşoară procedura succesorală declaraţia de acceptare în termenul stabilit, se consideră că acesta a renunţat la calitatea de executor testamentar.


Adnotare:
Originea reglementării: §2202 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune