A A A + | -

Articolul 2355. Partajul masei succesorale între comoştenitori

(1) Dacă dispoziţiile testamentare nu exclud împuternicirile de partaj ale executorului testamentar, în cazul în care există mai mulţi moştenitori, executorul testamentar este împuternicit şi obligat să efectueze partajul masei succesorale conform dispoziţiilor art.2498-2523 prin întocmirea planului de partaj.
(2) Executorul testamentar este obligat să solicite opiniile moştenitorilor privind proiectul planului de partaj înainte de a-l întocmi.
(3) Cîte un exemplar al planului de partaj se transmite fiecărui moştenitor şi notarului care desfăşoară procedura succesorală.
(4) Dacă în masa succesorală se cuprind bunuri pentru înstrăinarea cărora legea impune forma autentică, planul de partaj se întocmeşte în formă autentică. Executorul testamentar are împuternicirea de a întocmi în numele comoştenitorilor toate actele juridice şi materiale necesare pentru a executa planul de partaj, inclusiv de a dispune de bunuri din masa succesorală şi de a înregistra bunuri din masa succesorală pe numele unuia sau mai multor comoştenitori.


Adnotare:
Originea reglementării: §2204 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune