A A A + | -

Articolul 2376. Mai mulţi executori testamentari

(1) Mai mulţi executori testamentari acţionează în comun. În cazul divergenţelor dintre ei, decizia se ia de către notarul care desfăşoară procedura succesorală. Dacă unul dintre ei decade, executorii rămaşi acţionează de sine stătător. Testatorul poate dispune altfel.
(2) Fiecare executor testamentar are dreptul să întreprindă, fără consimţămîntul altor executori testamentari, măsurile necesare pentru păstrarea bunurilor masei succesorale care se află în administrarea lor comună.


Adnotare:
Originea reglementării: §2224 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune