A A A + | -

Articolul 2384. Restituirea testamentului depus la păstrare la o autoritate competentă

(1) Testamentul întocmit în faţa notarului sau în conformitate cu dispoziţiile art.2227 se consideră revocat în cazul restituirii testatorului a documentului transmis spre păstrare unei autorităţii competente. Autoritatea care îi restituie testatorului documentul trebuie să-l informeze pe testator cu privire la consecinţele restituirii prevăzute în enunţul întîi, să facă o menţiune corespunzătoare în documentul restituit şi să întocmească un act care să confirme că ambele cerinţe au fost îndeplinite.
(2) Testatorul are dreptul să ceară în orice moment restituirea testamentului. Testamentul poate fi restituit doar testatorului personal.
(3) Dispoziţiile alin.(2) se aplică şi în cazul testamentului depozitat în temeiul art.2224. Restituirea testamentului olograf nu afectează valabilitatea acestuia.


Adnotare:
Originea reglementării: §2256 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune