A A A + | -

Articolul 2401. Dreptul creditorului în caz de renunţare la moştenire de către debitor

(1) Creditorul poate cere ca obligaţiile faţă de el ce incumbă debitorului care a renunţat la moştenire şi care, la data renunţării, este în incapacitate de plată să fie stinse din contul masei succesorale în limita cotei succesorale la care debitorul care a renunţat la moştenire era în drept.
(2) Moştenitorii pot ridica faţă de creditor toate excepţiile pe care le-ar fi putut ridica debitorul care a renunţat la moştenire.
(3) Partea din masa succesorală rămasă după satisfacerea obligaţiilor faţă de creditorul menţionat la alin.(1) revine moştenitorilor care culeg cota succesorală a debitorului care a renunţat la moştenire.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune