A A A + | -

Articolul 2414. Custodele masei succesorale

(1) Notarul poate desemna un custode pentru custodia masei succesorale, căruia notarul îi poate ordona referitor la posesia, folosinţa sau dispunerea de bunuri. La desemnarea custodelui, notarul poate întocmi inventarul masei succesorale sau poate desemna un executor judecătoresc în acest scop.
(2) Orice persoană care este potrivită pentru a exercita custodia poate fi desemnată custode. Dacă toate personale sînt de acord, poate fi desemnat custode unul dintre succesibili, în caz contrar, este desemnată o altă persoană aleasă de notar. Administratorul autorizat nu poate refuza desemnarea în calitate de custode fără motive întemeiate.
(3) Notarul poate revoca custodele care nu asigură custodia corespunzătoare a masei succesorale ori nu respectă ordinele notarului.
(4) Custodele este obligat:
a) să administreze masa succesorală cu diligenţă în scopul conservării ei;
b) să ofere întreţinere din contul masei succesorale persoanei prevăzute la art.2408;
c) să îndeplinească obligaţiile masei succesorale din contul masei succesorale conform art.2415;
d) să raporteze notarului şi moştenitorilor despre măsurile de custodie;
e) în cazurile prevăzute la art.2413 alin.(3), precum şi în alte cazuri în care este necesară conservarea masei succesorale, să ia masa succesorală din posesia unui terţ sau a unui moştenitor în posesie proprie ori să asigure separarea masei succesorale de bunurile moştenitorului în orice alt mod;
f) dacă este necesar, să depună cerere de deschidere a procedurii succesorale la notarul competent sau să ia alte măsuri pentru identificarea moştenitorilor dacă notarii publici din Republica Moldova nu deţin competenţa să desfăşoare procedura succesorală.
(5) Custodele poate să dispună de bunuri din masa succesorală doar în scopul stingerii obligaţiilor masei succesorale şi pentru acoperirea cheltuielilor aferente custodiei masei succesorale. Custodele nu are dreptul să dispună de un bun imobil care intră în componenţa masei succesorale fără încuviinţarea notarului care desfăşoară procedura succesorală. Notarul poate impune la împuternicirile custodelui alte limite, care vor fi menţionate în certificatul de custode al masei succesorale.
(6) Moştenitorul nu are dreptul de a dispune de masa succesorală care se află în custodie.
(7) Notarul poate refuza desemnarea custodelui masei succesorale dacă se presupune că masa succesorală nu este suficientă pentru a acoperi cheltuielile legate de custodie. Cu toate acestea, notarul va desemna custodele dacă persoana care solicită aplicarea măsurilor de custodie plăteşte cu titlu de garanţie, la termenul şi contul indicat de notar, sumele care se planifică că vor acoperi cheltuielile respective.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune