A A A + | -

Articolul 2423. Conţinutul somaţiei. Publicarea şi expedierea somaţiei

(1) Notarul care desfăşoară procedura succesorală pregăteşte şi asigură publicarea o singură dată a somaţiei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. După publicare, notarul expediază somaţia creditorilor indicaţi la art.2422 alin.(5).
(2) Suplimentar, notarul poate publica somaţia în alte mijloace de presă.
(3) Somaţia va conţine:
a) denumirea şi adresa biroului notarial; numărul dosarului succesoral;
b) numele, prenumele, reşedinţa obişnuită a defunctului şi data decesului;
c) data naşterii şi numărul de identificare ale defunctului, în cazul în care acestea sînt indicate în actul de deces;
d) chemarea adresată creditorilor masei succesorale de a-şi înainta pretenţiile către notar;
e) termenul-limită de înaintare a creanţelor, care va fi de 6 luni de la data publicării somaţiei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
f) avertismentul că creditorii masei succesorale care nu şi-au înaintat creanţele se sancţionează de lege prin faptul că creanţele lor vor fi satisfăcute doar în măsura în care vor mai rămîne bunuri ale masei succesorale după satisfacerea creanţelor creditorilor care nu au fost sancţionaţi de lege. Dreptul de a fi satisfăcuţi înaintea legatarilor şi a beneficiarilor sarcinilor testamentare rămîne neafectat;
g) avertismentul că, după partajul masei succesorale, fiecare comoştenitor răspunde numai pentru partea din obligaţiile masei succesorale proporţională cu cota sa succesorală.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune