A A A + | -

Articolul 2429. Excepţia de tardivitate în declararea creanţelor

(1) Creditorul masei succesorale care, în baza creanţei sale, ridică pretenţii faţă de moştenitor după expirarea termenului de 3 ani de la deschiderea moştenirii se asimilează creditorului exclus în sensul art.2428, cu excepţia cazului în care moştenitorul sau alte persoane care acţionează în numele masei succesorale (custodele, administratorul masei succesorale, moştenitorul prealabil etc.) au cunoscut despre creanţă înainte de expirarea celor 3 ani sau creditorul şi-a înaintat creanţa în cadrul procedurii de somare publică a creditorilor. În cazul în care cel care a lăsat moştenirea este declarat decedat sau momentul decesului se stabileşte conform Codului de procedură civilă, termenul începe să curgă din momentul în care rămîne definitivă hotărîrea cu privire la declararea decesului sau stabilirea momentului decesului.
(2) Obligaţia care incumbă moştenitorului conform dispoziţiilor art.2428 alin.(1) al doilea enunţ se extinde asupra obligaţiilor corelative drepturilor cu privire la legate şi sarcini numai în măsura în care creditorul, în cazul insolvabilităţii masei succesorale, ar fi avut un rang de prioritate mai înalt.
(3) În măsura în care un creditor nu este afectat conform dispoziţiilor art.2426 prin procedura somării publice, dispoziţiile alin.(1) nu i se aplică.


Adnotare:
Originea reglementării: §1974 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune