A A A + | -

Articolul 243. Lichidarea şi radierea sucursalei persoanei juridice străine din registrul de publicitate al Republicii Moldova

(1) Sucursala persoanei juridice străine se radiază din registrul de publicitate al Republicii Moldova în care este înregistrată în unul dintre următoarele cazuri:
a) persoana juridică străină este dizolvată;
b) persoana juridică străină depune cerere de radiere;
c) sucursala nu are administrator şi nu a fost numit un administrator în termen de 3 luni după notificare din partea organului de înregistrare de stat competent al Republicii Moldova despre radierea administratorului din registru;
d) administratorul sucursalei nu a prezentat situaţiile financiare în termenele prevăzute de Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 şi nici nu înlătură neajunsul în termenul suplimentar de 30 de zile acordat de autoritatea Republicii Moldova căreia trebuiau prezentate situaţiile financiare.
(2) Sucursala persoanei juridice străine este radiată din registrul de publicitate al Republicii Moldova în baza hotărîrii judecătoreşti definitive:
a) la cererea unei persoane sau autorităţi publice abilitate prin lege sau a oricărei alte persoane interesate dacă genul de activitate sau activităţile sucursalei contravin legii sau bunelor moravuri;
b) la cererea unui creditor care demonstrează că nu îşi poate satisface creanţa apărută din funcţionarea persoanei juridice străine în Republica Moldova din contul activelor deţinute de persoana juridică străină pe teritoriul Republicii Moldova;
c) în alte cazuri prevăzute de lege.
(3) După radierea sucursalei din registrul de publicitate al Republicii Moldova, persoana juridică străină poate să îşi continue activităţile în Republica Moldova printr-o sucursală în sensul art.240 alin.(1) doar dacă a înregistrat o sucursală nouă. În cazul radierii sucursalei din registrul de publicitate al Republicii Moldova la cererea unui creditor, noua sucursală poate fi înregistrată doar dacă creanţa creditorului a fost satisfăcută sau dacă creditorul şi-a dat consimţămîntul scris la înregistrarea sucursalei în registrul de publicitate al Republicii Moldova.
(4) Înainte de radierea sucursalei din registrul de publicitate al Republicii Moldova, sucursala este lichidată, aplicîndu-se în mod corespunzător dispoziţiile art.227-233. După satisfacerea creanţelor tuturor creditorilor şi depunerea banilor, lichidatorii pregătesc bilanţul final, care se anexează la cererea de radiere a sucursalei din registrul de publicitate al Republicii Moldova.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune