A A A + | -

Articolul 2472. Obligaţia de restituire a posesorului masei succesorale

(1) Moştenitorul poate cere oricărei persoane care a dobîndit bunuri ce intră în componenţa masei succesorale, în virtutea unui drept de moştenire care nu-i aparţine în realitate (posesorul masei succesorale), restituirea acestor bunuri.
(2) Dreptul la acţiune întemeiat pe dispoziţiile alin.(1) se prescrie în termen de 10 ani de la data în care moştenitorul a cunoscut sau trebuia să cunoască împrejurările pe care se întemeiază dreptul său de moştenire. După expirarea acestui termen se consideră că moştenitorul a renunţat la moştenire.
(3) Termenul de prescripţie prevăzut la alin.(2) începe să curgă faţă de moştenitorul care a lăsat masa succesorală în posesia soţului supravieţuitor doar după decesul acestuia din urmă.
(4) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător în cazul în care posesia vizează doar o cotă succesorală.


Adnotare:
Originea reglementării: §2018 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune