A A A + | -

Articolul 2505. Partajul masei succesorale prin contract

(1) Comoştenitorii partajează masa succesorală prin contractul de partaj dintre ei dacă nu s-a desemnat un executor testamentar ori dacă executorul testamentar desemnat nu întocmeşte planul de partaj în termenul acordat de către notarul care desfăşoară procedura succesorală.
(2) Partajul prin contract poate fi total sau parţial. El este parţial atunci cînd masa succesorală se păstrează cu privire la anumite bunuri sau cu privire la unii din comoştenitori.
(3) Dacă în masa succesorală se cuprind bunuri pentru a căror înstrăinare legea impune forma autentică, contractul de partaj se încheie în formă autentică.
(4) Dacă aceleaşi persoane sînt comoştenitori faţă de mai multe mase succesorale, se poate recurge la un singur partaj prin contract privitor la toate masele succesorale.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune