A A A + | -

Articolul 2514. Anularea contractului de partaj

(1) Contractul de partaj poate fi anulat pe motiv de violenţă sau dol, în condiţiile legii.
(2) Contractul de partaj poate, de asemenea, fi anulat pe motiv de eroare în condiţiile legii dacă eroarea s-a produs în privinţa existenţei sau mărimii cotelor succesorale ori în privinţa proprietăţii bunurilor din masa succesorală.
(3) Comoştenitorul nu poate invoca nulitatea pe motiv de eroare, dol sau violenţă dacă, după ce a putut intenta acţiunea în anulare, a dispus de unul dintre bunurile din lotul care i-a fost atribuit.
(4) Dacă consecinţele erorii, dolului sau ale violenţei pot fi înlăturate pe altă cale decît anularea partajului, instanţa de judecată, la cererea uneia dintre părţi, poate dispune un partaj complementar sau de rectificare.
(5) Dacă un comoştenitor nu era cunoscut şi a fost omis de la partaj, el poate doar cere de la ceilalţi comoştenitori, conform art.2472-2484, partea pe care ar fi primit-o dacă participa la partaj, în natură sau prin plata valorii ei, fără anularea partajului.
(6) În cazul în care partajul este afectat de leziune, comoştenitorului dezavantajat i se compensează prejudiciul, la alegerea celorlalţi comoştenitori, în natură sau prin plata valorii. Acţiunea întemeiată pe leziune este exclusă în cazul vînzării moştenirii sau a cotei succesorale dacă în contractul de vînzare-cumpărare părţile au acoperit riscul leziunii printr-o clauză expresă.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune