A A A + | -

Articolul 2526. Răspunderea după partajul masei succesorale

După partajul masei succesorale, fiecare comoştenitor răspunde numai pentru partea din obligaţiile masei succesorale proporţională cu cota sa succesorală în următoarele situaţii:
a) atunci cînd creditorul este exclus din procedura de somare publică a creditorilor masei succesorale. Această regulă se aplică creditorilor menţionaţi la art.2428, precum şi creditorilor faţă de care comoştenitorul răspunde nelimitat;
b) atunci cînd creditorul îşi valorifică creanţa sa după expirarea unei perioade de 3 ani de la data stabilită de dispoziţiile art.2429 alin.(1), cu excepţia situaţiei în care comoştenitorul a cunoscut despre creanţă înaintea expirării termenului de 3 ani sau cînd creanţa a fost declarată în cadrul procedurii de somare publică a creditorilor. Această regulă nu se aplică în măsura în care creditorul, conform dispoziţiilor art.2426, nu este afectat de somarea publică a creditorilor;
c) dacă procesul de insolvabilitate a masei succesorale a fost intentat şi a încetat prin distribuirea finală a masei succesorale sau prin confirmarea planului procedurii de restructurare.


Adnotare:
Originea reglementării: §2060 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune