A A A + | -

Articolul 2536. Transmisia cotei succesorale a moştenitorului rezervatar

Cota succesorală a moştenitorului rezervatar se transmite prin moştenire şi este transmisibilă conform regulilor generale.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune