A A A + | -

Articolul 2540. Limitarea rezervei succesorale cu bună intenţie

(1) Dacă descendentul duce un mod de viaţă atît de risipitor sau dacă are atîtea datorii încît ceea ce el va dobîndi ulterior este supus unui pericol considerabil, testatorul poate limita dreptul descendentului la rezerva succesorală prin dispoziţia testamentară în care se stipulează că, după moartea descendentului, moştenitorii legali ai acestuia vor primi, în calitate de moştenitori subsecvenţi sau legatari subsecvenţi, cota succesorală lăsată lui sau rezerva succesorală care i se cuvine, în conformitate cu cotele succesorale ale acestora în caz de moştenire legală. Testatorul poate, de asemenea, să împuternicească executorul testamentar cu administrarea masei succesorale în timpul vieţii descendentului. În acest caz, descendentul are dreptul de a cere venitul net anual.
(2) În privinţa unor asemenea dispoziţii testamentare se aplică în mod corespunzător prevederilor legale cu privire la dezmoştenire. Aceste prevederi sînt lipsite de efect dacă, după momentul deschiderii moştenirii, descendentul, în decursul unei perioade îndelungate, nu mai duce un mod de viaţă risipitor sau nu mai există supraîndatorarea care a servit drept temei pentru asemenea dispoziţie testamentară.


Adnotare:
Originea reglementării: §2338 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune