A A A + | -

Articolul 2542. Eliberarea certificatului de moştenitor

(1) La cererea moştenitorului, notarul care desfăşoară procedura succesorală este obligat să elibereze un certificat de moştenitor care confirmă dreptul moştenitorului la moştenire, iar în cazul mai multor comoştenitori, în certificat se indică şi mărimea cotelor succesorale ale tuturor comoştenitorilor (certificat de moştenitor).
(2) Notarul care desfăşoară procedura succesorală este obligat, de asemenea, să elibereze un certificat de moştenitor la cererea uneia dintre celelalte persoane prevăzute la art.2541 alin.(1). În acest caz, dispoziţiile art.2543-2553 se aplică în mod corespunzător, ţinîndu-se cont de faptul că solicitantul nu este moştenitor.
(3) Lista bunurilor care intră în componenţa masei succesorale nu se include în certificatul de moştenitor.
(4) La cererea expresă a tuturor comoştenitorilor, certificatul de moştenitor nu va indica mărimea cotelor succesorale dacă din dispoziţiile testamentare rezultă că testatorul a stabilit mărimea cotelor succesorale prin indicarea bunurilor pe care le lasă fiecărui comoştenitor şi nu doar a atribuit bunurile cu titlu de legat. În caz de necesitate, cotele succesorale pot fi determinate ulterior în baza unei evaluări a bunurilor lăsate fiecărui comoştenitor.


Adnotare:
Originea reglementării: §2353 BGB

▮ Dreptul anterior

1. Pe dreptul succesoral anterior, faptul indicării bunurilor succesorale în certificatul de moștenitor făcea necesară anularea certificatului de către terțul care era titular de drepturi asupra bunului succesoral. [A se vedea cauza nr. 2ra-1385/20, Încheierea Col. civ. CSJ. din 7 octombrie 2020]. Vezi detalii în adnotarea la art. 572.

Dacă speța era guvernată de noul drept succesoral și certificatul de moștenitor nu indica bunurile succesorale, terțul nu era nevoit să ceară anularea certificatului de moștenitor, care, de fapt, corect indica moștenitorul, dar incorect indica mărimea dreptului care intra în masa succesorală.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune