A A A + | -

Articolul 2543. Conţinutul cererii de eliberare a certificatului de moştenitor legal

(1) Cererea privind eliberarea certificatului de moştenitor în calitate de moştenitor legal trebuie să conţină:
a) informaţii privind defunctul: numele (numele dinainte de căsătorie, dacă este cazul), prenumele, sexul, data şi locul naşterii, starea civilă, cetăţenia, codul personal (dacă este cazul), locul reşedinţei obişnuite în momentul decesului, data şi locul decesului;
b) informaţii privind solicitantul: numele (numele dinainte de căsătorie, dacă este cazul), prenumele, sexul, data şi locul naşterii, starea civilă, cetăţenia, codul personal (dacă este cazul), adresa şi, dacă este cazul, relaţia cu defunctul;
c) raportul pe care se întemeiază dreptul său de moştenire (rudenie, adopţie sau căsătorie). În cazul în care solicitantul este soţul supravieţuitor, el este obligat să declare absenţa temeiurilor de decădere prevăzute la art.2187;
d) o indicaţie care să precizeze dacă există sau au existat careva persoane care ar fi putut înlătura solicitantul de la moştenire sau i-ar fi putut micşora cota succesorală, inclusiv existenţa altor comoştenitori şi identificarea lor în măsura cunoscută solicitantului;
e) o indicaţie care să precizeze dacă există sau nu dispoziţii testamentare ale defunctului şi care anume; dacă nu se anexează nici originalul, nici o copie, se dau indicaţii referitoare la locul unde se află originalul;
f) o declaraţie prin care se atestă, în conformitate cu cunoştinţele de care dispune solicitantul, existenţa sau absenţa unui proces judiciar privind dreptul la moştenire al solicitantului, inclusiv privind nedemnitatea solicitantului;
g) o indicaţie care să precizeze dacă vreunul dintre moştenitori a făcut o declaraţie privind acceptarea moştenirii sau renunţarea la aceasta;
h) o declaraţie prin care solicitantul acceptă moştenirea (dacă nu a depus o declaraţie de acceptare anterior).
(2) Dacă persoana care ar fi putut să-l înlăture pe solicitant de la moştenire sau ar fi avut dreptul să-i micşoreze cota succesorală a decăzut din dreptul la moştenire, solicitantul este obligat să indice modul în care a avut loc aceasta.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune