A A A + | -

Articolul 2547. Investigaţia desfăşurată de notar

(1) Verificînd informaţiile comunicate de solicitant, notarul care desfăşoară procedura succesorală este obligat, din oficiu, să desfăşoare investigaţiile corespunzătoare şi să administreze probele pe care le consideră necesare.
(2) Notarul ia toate măsurile pentru a informa moştenitorii cunoscuţi şi legatarii despre iniţierea procedurii succesorale.
(3) Dacă este necesar pentru stabilirea elementelor care urmează a fi certificate, notarul poate:
a) să audieze orice persoană implicată şi, dacă există, executorul testamentar sau administratorul masei succesorale;
b) să obţină informaţii din registrul de stare civilă şi alte registre de publicitate din Republica Moldova;
c) să solicite informaţii din registrele de publicitate ale altor state în condiţiile legii statului respectiv sau ale tratatului internaţional dintre Republica Moldova şi statul respectiv;
d) să ceară printr-un anunţ public tuturor persoanelor să declare drepturile lor asupra moştenirii. Ordinea de notificare publică şi durata termenului pentru declararea drepturilor se determină în conformitate cu procedura somării publice.
(4) Persoanele prevăzute la art.2541 alin.(1) sau alte persoane care obţin drepturi din moştenire au dreptul de a lua cunoştinţă de actele şi probele administrate în cadrul procedurii succesorale.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune