A A A + | -

Articolul 2548. Constatarea dreptului la moştenire

(1) Certificatul de moştenitor se eliberează după ce notarul care desfăşoară procedura succesorală constată cu certitudine faptele necesare pentru justificarea cererii privind eliberarea certificatului.
(2) Notarul îi include în certificat pe toţi comoştenitorii constataţi cu certitudine care au acceptat moştenirea, chiar dacă ei nu au fost indicaţi în cererea privind eliberarea certificatului.
(3) Pînă la eliberarea certificatului de moştenitor, notarul poate elibera moştenitorului care a acceptat moştenirea un certificat de calitate de moştenitor în scopul legitimării sale în raporturile cu terţii. Certificatul de calitate de moştenitor nu produce efectele certificatului de moştenitor. La eliberarea certificatului de moştenitor, certificatul de calitate de moştenitor se revocă de către notar şi se restituie acestuia. Regulile cuprinse în prezentul alineat se menţionează în certificatul de calitate de moştenitor.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune